Netherlands - Press Release

New Website With Overview of Ties Between Dutch Universities and Israel 

Published on Fri Jun 07 2024

DUTCH VERSION BELOW

Joint Press Release by European Legal Support Center (ELSC), Stop Arms Trade, Solid Sustainability Research, The Rights Forum – Amsterdam, 7 June 2024

Relations with Israel’s military-industrial complex and Israeli human rights violations underline demands from actions at universities

Today, civil society organisations Stop Arms Trade, European Legal Support Center (ELSC) and Solid Sustainability Research published the new website www.academiccomplicity.nl, which provides an overview of all current institutional ties with Israeli entities for all Dutch research universities. With this website, the initiators aim to provide students and staff members taking action at universities in the light of the ongoing genocide in Gaza and calling to end complicit ties, as well as all other interested parties, with a reliable and comprehensive source of information. It reveals over 200 relationships with Israeli companies, universities and government agencies, among others, a significant number of which work with or for the Israeli military.  

The database, compiled in collaboration with students from various Dutch? universities, relies on publicly available information including collaborations in EU-funded research projects, exchange programs and other joint initiatives. 

Israeli partners’ involvement in violence and repression against Palestinians varies.

Most worrying are the collaborations with Israeli military companies, such as Israel Aerospace Industries, which is a major arms supplier to the Israeli armed forces,

says Mark Akkerman (researcher at Stop Arms Trade)

but also with large international arms companies such as Lockheed Martin, Thales and Airbus, which not only supply weapons, but also frequently collaborate with the Israeli arms industry. This arms industry, closely linked to the military, is highly regarded on the international market, where it advertises weapons as ‘combat proven’, or, in other words, ‘tested on Palestinians’.

 Itaï van de Wal, from ELSC, adds: 

Israeli universities are also deeply embedded in apartheid, occupation and Israel’s military-industrial complex. They produce the knowledge and skills to keep these systems of oppression against Palestinians running, in concert with the military, the state and industry. A number of universities train officers and campuses also lend themselves to military purposes.

Michiel Bot, from Dutch Scholars for Palestine, says:

The complicity of Israeli universities in the occupation, apartheid, and now genocide is not limited to the development of military technology. For example, law faculties are developing doctrines to justify flagrant violations of international law; international relations institutes develop strategic doctrines that legitimize the periodic bombing of Gaza (“Mowing the Grass in Gaza”); archeology departments erase traces of non-Jewish culture in Palestine; students engage in state propaganda on social media.

Access the website here: https://academiccomplicity.nl   


Nieuwe website met overzicht banden tussen Nederlandse universiteiten en Israël

7 juni 2024 – Vanaf vandaag is de nieuwe website academiccomplicity.nl online, die per Nederlandse universiteit een overzicht geeft van alle actuele institutionele banden met aan genocide en andere misdaden medeplichtige Israëlische instellingen en bedrijven. Met deze website willen de initiatiefnemers – Stop Wapenhandel, European Legal Support Centre (ELSC) en Solid Sustainability Research – studenten en stafleden die op de universiteiten in actie komen voor het beëindigen van deze banden en alle andere geïnteresseerden van een betrouwbare en zo compleet mogelijke informatiebron voorzien. Het gaat in totaal om ruim 200 relaties met onder meer Israëlische bedrijven, universiteiten en overheidsinstellingen, waarvan een aanzienlijk deel werkt met of voor de Israëlische krijgsmacht. 

Itaï van de Wal van het ELSC: “Studenten en medewerkers zetten zich al jarenlang in voor de openbaarheid en beschikbaarheid van de banden met medeplichtige partners die ze aan de kaak stellen. Met deze website zetten we een grote stap naar het voor iedereen vindbaar en overzichtelijk maken deze informatie. Mensen kunnen op academiccomplicity.nl de omvang van het probleem inzien en informatie vinden over waarom partners medeplichtig worden geacht.”

De database, die is samengesteld in samenwerking met studenten en staf van diverse Nederlandse universiteiten, baseert zich op openbaar beschikbare informatie over onder andere samenwerkingen in door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten, uitwisselingsprogramma’s en andere gezamenlijke initiatieven.

De betrokkenheid van de Israëlische partners bij geweld en onderdrukking tegen Palestijnen variëert. “Meest zorgelijk zijn de samenwerkingen met Israëlische militaire bedrijven, zoals Israel Aerospace Industries, een belangrijke wapenleverancier voor de Israëlische krijgsmacht,”, aldus Mark Akkerman (onderzoeker bij Stop Wapenhandel), “maar eveneens die met grote internationale wapenbedrijven als Lockheed Martin, Thales en Airbus, die niet alleen wapens leveren maar ook frequent samenwerken met de Israëlische wapenindustrie”. Deze nauw met de krijgsmacht verbonden wapenindustrie staat hoog aangeschreven op de internationale markt, waar het wapens aanprijst als ‘combat proven’, oftewel: ‘getest op Palestijnen’. 

Michiel Bot van Dutch Scholars for Palestine vult aan: “De medeplichtigheid van Israëlische universiteiten aan de bezetting, de apartheid, en nu aan de genocide beperkt zich niet tot het ontwikkelen van militaire technologie. Zo ontwikkelen rechtenfaculteiten doctrines om flagrante schendingen van het internationale recht goed te praten; ontwikkelen instituten voor internationale betrekkingen strategische doctrines die de periodieke bombardementen op Gaza legitimeren (“Mowing the Grass in Gaza”); wissen archeologie afdelingen sporen van niet-joodse cultuur in Palestina uit; schrijven geschiedenisafdelingen Palestijnen uit de geschiedenis; en laten universiteiten studenten staatspropaganda bedrijven op social media.”

Share this page